+306936849249
2106426812

Αξονική TAVI

Previous
Next

Τι είναι η αξονική TAVI;
Η αξονική TAVI είναι μια ειδική αξονική που πραγματοποιείται σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας, προεπεμβατικά, πριν δηλαδή τη διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (Trancatheter Aortic Valve Implantation-TAVI). Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρείας
Αξονικής Καρδιάς (Society of Cardiovascular Computed Tomography-SCCT) συστήνεται να εκτελείται αξονική σε όλους τους ασθενείς πριν από την TAVI για τον σωστό προεπεμβατικό σχεδιασμό.

Ποιοι πρέπει να κάνουν αξονική TAVI;
Η αξονική TAVI προορίζεται για ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI).

Γιατί είναι απαραίτητη;
Είναι απαραίτητη να γίνει πριν από την επέμβαση για τους παρακάτω λόγους:
Α) προκειμένου να γίνει σωστή και ακριβής μέτρηση του αορτικού δακτυλίου, δηλαδή του ανατομικού σημείου της καρδιάς, όπου θα εμφυτευθεί η νέα βαλβίδα. Αυτό επιτρέπει την επιλογή του καταλληλότερου μεγέθους βαλβίδας που για κάθε ασθενή είναι διαφορετικό. (εικόνα)
Β) προκειμένου να μελετηθεί και να μετρηθεί με ακρίβεια η θέση των στεφανιαίων αγγείων σε σχέση με τον αορτικό δακτύλιο, ώστε να περιοριστεί το ενδεχόμενο επιπλοκής κατά την επέμβαση. (εικόνα)
Γ) προκειμένου να γίνει η ακριβής χαρτογράφηση και μέτρηση της διαμέτρου των περιφερικών αρτηριών (μηριαίες, λαγόνιες και υποκλείδιες αρτηρίες) και να σχεδιαστεί η κατάλληλη περιφερική αρτηριακή πρόσβαση για την εμφύτευση της βαλβίδας. (εικόνα)

Πώς και πού γίνεται;
Η εξέταση εκτελείται στον χώρο του αξονικού τομογράφου. Αφότου ληφθεί ενδελεχές ιστορικό, χορηγείται σκιαγραφικό μέσο, το οποίο είναι απαραίτητο για την απεικόνιση της καρδιάς και των περιφερικών αγγείων. Η διάρκεια της σάρωσης δεν διαρκεί πάνω από 30 δευτερόλεπτα, ενώ η συνολική διαδικασία της εξέτασης δεν ξεπερνά τη μισή ώρα. Μετά το τέλος της ο ασθενής επανέρχεται πλήρως στις δραστηριότητές του χωρίς ανάγκη νοσηλείας.