Υβριδική απεικόνιση

Ο ρόλος της υβριδικής απεικόνισης στην εκτίμηση ασθενών με σταθερή στηθάγχη 

Εισαγωγή:
Η επεμβατική στεφανιογραφία αποτελεί την εξέταση αναφοράς για την εκτίμηση της βαρύτητας της στεφανιαίας νόσου. Η αξονική στεφανιογραφία αντιπροσωπεύει μια αξιόπιστη μη επεμβατική εναλλακτική απεικονιστική μέθοδο με πολύ υψηλή ευαισθησία και τεκμηριωμένη προγνωστική αξία. Αντίθετα, η θετική προβλεπτική αξία και ειδικότητά της είναι συνήθως χαμηλότερες, οδηγώντας συχνά σε υπερεκτίμηση των στενώσεων και σε υποβολή σε μη απαραίτητη επεμβατική στεφανιογραφία.
Τυχαιοποιημένες μελέτες δεν έχουν αναδείξει βελτίωση της επιβίωσης με επεμβάσεις επαναιμάτωσης σε ασθενείς με χρόνια στεφανιαία σύνδρομα, χωρίς τεκμηρίωση ισχαιμίας. Η υβριδική απεικόνιση (Hybrid imaging) συνδυάζει τις ανατομικές πληροφορίες από την αξονική στεφανιογραφία με τις λειτουργικές πληροφορίες από τις δοκιμασίες μυοκαρδιακής αιμάτωσης (σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου-SPECT, τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων-PET, μαγνητική καρδιάς-Stress-MRI και ηχωκαρδιογραφία φόρτισης) μέσω ανασύνθεσης της πληροφορίας των δύο εξετάσεων με ειδικό λογισμικό. Έτσι φαίνεται να αποτελεί μια ελκυστική εναλλακτική για την καθοδήγηση των στεφανιαίων επεμβάσεων.

Επιπρόσθετη διαγνωστική αξία:
Προηγούμενες μελέτες έχουν αναδείξει την επιπρόσθετη διαγνωστική αξία της υβριδικής απεικόνισης συγκριτικά με είτε την αξονική στεφανιογραφία μόνη της είτε τη δοκιμασία μυοκαρδιακής αιμάτωσης μόνη της. Πιο συγκεκριμένα, η υβριδική απεικόνιση (SPECT/CCTA και PET/CCTA) βελτίωσε σημαντικά την ειδικότητα και τη θετική προγνωστική αξία της αξονικής στεφανιογραφίας (από 63% σε 95% και από 31% σε 99% αντίστοιχα).1 2 Τα ίδια αποτελέσματα επιβεβαίωσε και μια πρόσφατη μεταανάλυση. Ειδικότερα, η υβριδική προσέγγιση αύξησε την ειδικότητα της αξονικής στεφανιογραφίας σε επίπεδο ασθενούς από 66% στο 93% και σε επίπεδο αγγείου από 83% σε 95%.3

Επιπρόσθετη προγνωστική αξία:
Η προσέγγιση των ασθενών με χρόνια στεφανιαία σύνδρομα με τεχνικές υβριδικής απεικόνισης έχει δείξει και προγνωστική αξία τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Ειδικότερα, σε δύο μελέτες με μέσο διάστημα παρακολούθησης 2,8 και 6,8 χρόνια αντίστοιχα οι ασθενείς με συμβατά ευρήματα τόσο στη CCTA όσο και στο SPECT (ανατομική στένωση με συνοδό ισχαιμία στην αντίστοιχη ανατομική περιοχή άρδευσης) εμφάνιζαν τη χειρότερη πρόγνωση, με αύξηση κατά 5 φορές του κινδύνου για θάνατο ή έμφραγμα του μυοκαρδίου.4, 5

Συμπεράσματα:
Η σημαντική εξέλιξη στην τεχνολογία έχει οδηγήσει σε δραματική μείωση των δόσεων της ακτινοβολίας από τις προαναφερόμενες απεικονιστικές τεχνικές, επιτρέποντας έτσι με τις κατάλληλες ενδείξεις την εφαρμογή των υβριδικών τεχνικών στη διαχείριση των ασθενών με χρόνια στεφανιαία σύνδρομα.

Βιβλιογραφία

1. Rispler S, Keidar Z, Ghersin E, et al. Integrated single-photon emission computed tomography and computed tomography coronary angiography for the assessment of hemodynamically significant coronary artery lesions. J Am Coll Cardiol. 2007;49:1059-1067.
2. Kajander S, Joutsiniemi E, Saraste M, et al. Cardiac positron emission tomography/computed tomography imaging accurately detects anatomically and functionally significant coronary artery disease. Circulation. 2010;122:603-613.
3. Rizvi A, Han D, Danad I, et al. Diagnostic Performance of Hybrid Cardiac Imaging Methods for Assessment of Obstructive Coronary Artery Disease Compared With Stand-Alone Coronary Computed Tomography Angiography: A Meta-Analysis. JACC Cardiovasc Imaging. 2018;11:589-599.
4. Pazhenkottil AP, Benz DC, Grani C, et al. Hybrid SPECT Perfusion Imaging and Coronary CT Angiography: Long-term Prognostic Value for Cardiovascular Outcomes. Radiology. 2018;288:694-702.
5. Pazhenkottil AP, Nkoulou RN, Ghadri JR, et al. Prognostic value of cardiac hybrid imaging integrating single-photon emission computed tomography with coronary computed tomography angiography. Eur Heart J. 2011;32:1465-1471.